(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Vakantiedagen Eerste dag Laatste dag
Studiedag team 12 september 12 september
Kanjertraing 16 oktober 16 oktober
Studiedag stichting 29 oktober 29 oktober
Herfstvakantie 19 oktober 27 oktober
Kerstvakantie 21 december 5 januari
Voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Paasvakantie 10 april 13 april
Meivakantie 25 april 5 mei
Planningsvergadering 11 mei 11 mei
Hemelvaartvakantie 21 mei 24 mei
Pinksteren 30 mei 2 juni
Zomervakantie 3 juli 16 augustus

Verlofregeling 
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder / verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.

Wanneer krijgt u met de leerplicht te maken?
In de leerplichtwet staat onder andere vermeld dat uw kind(eren) buiten de normale schoolvakanties de school geregeld moet(en) bezoeken. Uiteraard wordt ziekte van uw kind buiten beschouwing gelaten. U krijgt met de leerplichtwet te maken als u uw kinderen buiten de normale vakanties “zo maar” van school houdt/wilt houden. De leerplichtwet geeft voor bepaalde situaties de mogelijkheid verlof aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vakantie-verlof’ en ‘ander verlof’. Zodra een leerling voor de derde keer in een schooljaar zonder toestemming van de school-leider of de leerplichtambtenaar absent is geweest, wordt dit zonder meer direct aan de leerplicht-ambtenaar van de gemeente doorgegeven. Alle ‘ongeoorloofd verzuim’ wordt wel altijd op een formulier van de rijksoverheid aangegeven.

Mag mijn kind nooit eens een dag thuisblijven?
In de volgende gevallen mag uw kind thuisblijven:
1. Bij ziekte van uw kind. U moet dat wel zo spoedig mogelijk doorgeven aan school;
2. Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. U moet dit wel minimaal twee dagen van tevoren melden aan de schoolleider van de school. Het moet wel gaan om echte plichten. De schoolleider mag dit toetsen.