(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Vakantiedagen Eerste dag Laatste dag
Studiedag team 22 september 22 september
Herfstvakantie 10 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 19 december 3 januari
Groepsbespreking: alleen groep 1/2 vrij 9 februari 9 februari
Zorgvergadering: alle kinderen om 12 uur uit 16 februari v.a.12:00 uur 16 februari
Voorjaarsvakantie 20 februari 28 februari
Paasvakantie 2 april 5 april
Koningsdag 27 april 27 april
Meivakantie 1 mei 16 mei
Planningsvergadering 17 mei 17 mei
Pinksteren 22 mei 25 mei
Zorgvergadering: alle kinderen om 12 uur uit 24 juni v.a. 12:00 uur 24 juni
Groepsbespreking: alleen groep 1/2 vrij 29 juni 29 juni
Zomervakantie 9 juli 22 augustus

Verlofregeling 
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder / verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.

Wanneer krijgt u met de leerplicht te maken?
In de leerplichtwet staat onder andere vermeld dat uw kind(eren) buiten de normale schoolvakanties de school geregeld moet(en) bezoeken. Uiteraard wordt ziekte van uw kind buiten beschouwing gelaten. U krijgt met de leerplichtwet te maken als u uw kinderen buiten de normale vakanties “zo maar” van school houdt/wilt houden. De leerplichtwet geeft voor bepaalde situaties de mogelijkheid verlof aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vakantie-verlof’ en ‘ander verlof’. Zodra een leerling voor de derde keer in een schooljaar zonder toestemming van de school-leider of de leerplichtambtenaar absent is geweest, wordt dit zonder meer direct aan de leerplicht-ambtenaar van de gemeente doorgegeven. Alle ‘ongeoorloofd verzuim’ wordt wel altijd op een formulier van de rijksoverheid aangegeven.

Mag mijn kind nooit eens een dag thuisblijven?
In de volgende gevallen mag uw kind thuisblijven:
1. Bij ziekte van uw kind. U moet dat wel zo spoedig mogelijk doorgeven aan school;
2. Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. U moet dit wel minimaal twee dagen van tevoren melden aan de schoolleider van de school. Het moet wel gaan om echte plichten. De schoolleider mag dit toetsen.