(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl

De Paadwizer

CBS “de Paadwizer” is een christelijke streekschool waar ook voor kinderen van niet-christelijke afkomst letterlijk en figuurlijk “ruimte” is.  Het team bestaat uit enthousiaste meesters en juffen welke in een veilige omgeving voor een ontspannen, prettige, open en motiverende werksfeer zorgen.

Ons leerlingenaantal is wederom gegroeid en wij mogen ons een ‘groeischool’ noemen hetgeen bijzonder is in deze tijd waar alleen maar krimp is. Wij hebben daarom ook het voorrecht om met 4 groepen te kunnen draaien. Groep 1,2 (28 leerlingen) , in de loop van dit schooljaar komen er nog 10 kinderen bij. Groep 3,4 (14 leerlingen) Groep 5,6 (13 leerlingen) Groep 7,8 (14 leerlingen). Vanaf de herfstvakantie hebben wij een groep 1 met inloop en een aparte groep 2 (16 leerlingen).

Onze school is een gemeenschapsschool. Een school die rekening houdt met de verworvenheden van het verleden, met beide benen in het nu staat en voortdurend met de gemeenschap wil inspelen op de toekomst.

De MR en OR

De MR en OR

MR en GMR Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De Raad bespreekt zaken die alleen gelden voor de eigen school. De MR leden van onze school staan verderop in deze schoolgids vermeld. Als het...

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze manier van...

Team

Team

Bovenste rij, van links naar rechts: Hieke Douna, Henrieke de Greef, Gelbrich Terpstra, Annet de Bruin Onderste rij, van links naar rechts: Lotte van der Horst, Liesbeth Tiesma, Pia van der Laag, Carlien Estié Geknield: Deborah de Jong Pasfoto: Elske Bekema...

Visie en missie

Visie en missie

Missie Wij willen in een geborgen sfeer goed onderwijs bieden teneinde de leerlingen te begeleiden tot gemotiveerde, zelfstandige volwassenen, die kritisch, respectvol en dienstbaar in de samenleving staan. Door elkaar met respect te behandelen willen wij kinderen een...