(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

De MR
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De Raad bespreekt zaken die alleen gelden voor de eigen school. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee teamleden en twee ouders.
De MR is wettelijk verplicht op elke school. De MR houdt zich bezig met beleid dat op school wordt ontwikkeld. Op bepaalde terreinen hebben ze alleen adviesrecht, op andere terreinen ook instemmingsrecht. De directeur is als adviserend lid aanwezig bij vergaderingen.
Als het echter om beleid en afspraken voor alle scholen gaat binnen de Stichting, dan worden deze voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

In de MR zitten de volgende personen:
Eleonora Jansen (oudergeleding)
Liesbeth Giesing (oudergeleding)
Gelbrich Blokland (personeelsgeleding)
Henrieke de Greef (personeelsgeleding) 

De GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouder- en 6 personeelsleden. De GMR bespreekt met het College van Bestuur o.a. nieuw beleid en afspraken die voor alle scholen van CBO De Greiden gelden. Naar gelang de onderwerpen heeft een GMR daarbij instemmings-, advies- of initiatiefrecht.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het Integraal Beleidsplan (inhoudelijk het beleid waarop de Stichting functioneert), Beleid Rouwprotocol, Beleid Lief en Leed, Beleid Gedragscode “Voorkomen van ongewenst gedrag”, de centrale vakantieregeling, enz. De GMR geeft driemaal per jaar GMR-info uit die bestemd is voor de plaatselijke MR-en. Deze nieuwsbrieven kunt u inzien op de website van CBO de Greiden. De agenda’s, vastgestelde notulen en het GMR-reglement zijn achter een inlogcode op dezelfde website te vinden. Deze inlogcode is beschikbaar voor alle ouders en personeelsleden en is verkrijgbaar op school.

Voorzitter is Henrieke de Greef: gmr@cbodegreiden.nl
Secretaris is Antine Koopmans: gmr.secretaris@cbodegreiden.nl

De Oudercommissie (OR)
De oudercommissie (OR) bestaat uit ouders die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school. Zij kunnen advies uitbrengen aan de MR en ondersteunen het team bij o.a.:

– begeleiding schoolreis/schoolkamp/excursie
– vervoer
– het controleren op luizen
– onderhoud schoolgebouw
– koningsspelen/sportdag
– sinterklaas
– kerst
– paasmaaltijd
– de laatste schooldag voor de zomervakantie
– etc.

In de ouderraad zitten de volgende personen:
Lieuwkje Harders (penningmeester)
Monique Boekema
Sophia Engelsma
Antje Adema
Froukje Terpstra