(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Missie
Op de Paadwizer binne wy meiinoar ûnderweis om in stevich funemint te lizzen foar in moaie takomst foar alle bern.

Slogan
Meiinoar ûnderweis

Visie
Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Daarbij is niet alleen het onderwijsinhoudelijke van belang, maar ook de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling. Met het hele team werken wij er aan om onze kinderen op maat en in een doorgaande lijn optimaal te laten leren. Bij ons op school krijgen de kinderen de gelegenheid om te ontdekken, te spelen en te leren.

Onze visie wordt verder uitgewerkt in de 6 kernwaarden:

Samen
School is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een informele en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. School is een oefenplek voor democratisering en socialisering. Omdat we een regioschool zijn, zoeken we de verbinding met de omliggende dorpen waaruit onze leerlingen afkomstig zijn.

Vertrouwen
Vertrouwen is: kinderen bemoedigen, in hen geloven en stimuleren in wat ze kunnen. Maar ook uitdagen door nieuwe dingen uit laten proberen en vooral benoemen wat ze goed doen. Vertrouwen is ook het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.
“Loslaten waar het kan, vasthouden waar het moet”.

Ontwikkelen
School is dé plek voor het opdoen van kennis en vaardigheden. Dit betekent dat de leerling mag groeien en zich mag ontwikkelen, met vallen en opstaan. Kinderen hebben behoefte aan een gevarieerd onderwijsaanbod, waarin aandacht is voor cognitie (hoofd), betrokkenheid en passie (hart) en concreet aan de slag gaan (handen). Daardoor ervaren kinderen waar hun talenten liggen en ontdekken ze nieuwe interessegebieden. Dit stimuleert de brede ontwikkeling.
“Doen, ervaren en uitproberen.”

Veilig
Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.
Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

Vernieuwen
Wij zijn nieuwsgierig, toekomstgericht en daardoor in ontwikkeling. Met vernieuwen bedoelen we dan ook dat we regelmatig naar ons onderwijs kijken met de vraag: kunnen we dit op een andere wijze aanpakken om het verder te verbeteren? Op welke wijze kunnen we kinderen nog beter begeleiden, hoe motiveren we ze en wat hebben ze nodig? Vernieuwen betekent ook, dat kinderen leren door te ontdekken. Fouten maken mag. Sterker nog, fouten helpen je verder! Leren is onderzoeken, tegen problemen aanlopen en (creatieve) oplossingen bedenken.

Plezier
Successen en feestjes moet je vieren. Vieren geeft verbondenheid en plezier. We realiseren ons dat we veel te vieren hebben. Vanwege het succes en het plezier dat we bij onze leerlingen zien. Wij vinden ook dat je alleen echt kunt vieren als je dat deelt met anderen. Met de kinderen, met ouders en met andere betrokkenen. Vieren gaat over feest, maar ook over het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel.